Европската Унија RoHS Cert

краток вовед

RoHS е задолжителен стандард поставен со законодавството на Европската унија и неговиот целосен наслов е директива за опасни супстанции што ја ограничува употребата на одредени опасни супстанции во електрична и електронска опрема. Стандардот е формално имплементиран од 1 јули 2006 година. Тој главно се користи за ги регулираат стандардите за материјали и процеси на електрични и електронски производи за да ги направат попогодни за човековото здравје и заштита на животната средина.

core_icons8